Bildiri Gönderim

Bildiri
Gönderim


BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ

 • Bildiriler sadece kongre web sitesinden “Online Bildiri Sistemi” aracılığıyla gönderilebilecektir. Bu sistemden bağımsız olarak e-mail, faks veya posta yoluyla gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri göndermeden önce online sisteme kayıt yaptırılması gerekmektedir.
 • Bildirilerin Özet Bildiri Kitabı’nda basılabilmesi için yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Her katılımcının en fazla 2 bildiri gönderme hakkı vardır.
 • Başvurunuz onaylandığında davet mektubunuz sistemden otomatik olarak gönderilir.

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ

 • Bildiri son gönderim tarihi 20 Kasım 2022‘dir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.
 • Bildirinin kabul veya ret sonuçları katılımcılara bildirilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Özetin tamamı 400 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir. Bildiri özetleri Türkçe  veya İngilizce özet şeklinde sisteme yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda “ve” gibi edatlar küçük yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiriler orijinal araştırma (gözlemsel, deneysel, metodolojik araştırmalar, meta-analiz ve sistematik inceleme çalışmaları), olgu sunumu ve derleme şeklinde gönderilebilir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri;  “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”;  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.

BİLDİRİLERİN BASILMASI

 • Kongrede sözlü sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları 7. Kongresi ve Fuarı Özet Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen bildirilerle ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb…) yazara(lara) aittir.
 • Tüm katılımcılar sözlü ve/veya poster bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler “Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı” nda yer almayacaktır.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Sözlü Bildiri

 • Sözlü bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.
 • Sunum süresi 5 dk. olacak şeklinde planlanmalıdır.
 • Kongre programında belirtilen salon, gün ve saatte sunum yapmayanlar kongreye katılmamış sayılacaklardır.
 • Başkasının adına bildiri sunulamaz. Kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.

Poster

 • Posterlerde Başlık, Yazarlar, Kurumlar, Ana Metin bölümleri yer almalıdır.
  Ana metin;
  Orijinal araştırma; Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tablo(lar), Tartışma,Sonuç, Kaynaklar
  Olgu sunumu; Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar
  Derleme; Giriş ve Amaç, varsa Alt Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri, posterlerini, kongre süresince poster alanında basılı olarak sergileyeceklerdir. Poster sahipleri posterlerini ilgili tarihlerde sergilemek üzere poster alanına yerleştirmeleri gerekmektedir.

Bildiri Gönder


+90 312 466 70 00


Kongre ile ilgili bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.